Unix-te a nosatros

Ya som moltes famílies de centres públics, privats i concertats els que nos hem unit per a donar veu a les nostres inquietuts i queixes respecte al tractament de la llengua i cultura valenciana en els coleges i universitats.

És el nostre dret, com a principals responsables de l’educació dels nostres fills, exigir que l’ensenyança de la llengua i història valencianes siguen enfocades baix el màxim rigor històric, respectant l’identitat particular de la Comunitat Valenciana, els sigles d’història de la qual li donen una indiscutible entitat pròpia, en peu d’igualtat en els demés territoris de la Corona d’Aragó i del restant d’Espanya.

Només unint-nos tots els pares tindrem força per a exigir els nostres drets i el respecte a una identitat que el sistema educatiu, ideologisat, està conseguint dissoldre. Nosatros encara sabem identificar estos atacs a la personalitat valenciana, a la nostra història, cultura i llengua, pero si no fem res els nostres fills només hauran conegut una versió interessada i els resultarà molt difícil créixer com a ciutadans crítics. Nosatros encara sabem identificar estos atacs a la personalitat valenciana, a la nostra història, cultura i llengua, pero si no fem res els nostres fills només hauran conegut una versió interessada i els resultarà molt difícil créixer com a ciutadans crítics.

Pots unir-te a nosatros en qualsevol d’estes quatre formes (pulsa sobre la forma que més s’ajuste als teus interessos o inquietuts):

  • Associat Quota anual total 60€. Pots elegir també el pagament de la quota en qualsevol de estes tres modalitats: mensual, trimestral o semestral
  • Colaborador
  • Patrocinador
  • Mecenage anònim

Pueden formar parte de la asociación todas las personas físicas y jurídicas que, libre y voluntariamente, tengan interés en el desarrollo de los fines de la asociación con arreglo a los siguientes principios:

  • Las personas físicas con capacidad de obrar y que no están sujetas a ninguna condición legal para el ejercicio del derecho.
  • Los menores no emancipados de más de catorce años de edad, deben contar con el consentimiento documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad.
  • Las personas jurídicas, previo acuerdo expreso de su órgano competente.

Para más información sobre cualquier modalidad de adhesión a AFEDIV ponte en contacto con nosotros a través del correo: contacto@afediv.com